Faktoring

Kredyty i usługi finansowe

Finansowanie rozwoju, bieżących zobowiązań, projektów i inwestycji. Instrumenty finansowe dopasowane do potrzeb i możliwości firmy.

FAKTORING

Jeżeli zależy Ci na krótkim czasie oczekiwania na środki oraz minimalnych formalnościach, to polecamy krótkoterminowy kredyt kupiecki – faktoring.
 

  • NA CZYM POLEGA FAKTORING?

Faktoring jest formą działalności finansowej polegającą na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, w połączeniu z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.

Firmy faktoringowe (tzw. faktorzy) dostarczają firmie środki finansowe pod nieuregulowane faktury, odnoszące się zarówno do sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 90% wartości wystawionych faktur w momencie wysłania towarów (lub świadczenia usług), a wypłata pozostałej części następuje po zapłacie odbiorcy na konto faktora.

Firma, która skorzysta z usług faktoringowych uzyskuje natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu może spłacać swoje zobowiązania, zaplanować zarządzanie finansami, w znaczący sposób minimalizować ryzyko ściągnięcia należności, a także przeciwdziałać negatywnym skutkom różnic kursowych w eksporcie.
 

  • JAKIE SĄ RODZAJE FAKTORINGU?

Wyróżniamy kilka rodzajów faktoringu dla firm:
– faktoring pełny,
– faktoring niepełny,
– faktoring cichy,
– faktoring wymagalnościowy.

  • DLA JAKICH FIRM PRZEZNACZONE SĄ USŁUGI FAKTORINGU?

Usługi faktoringowe przeznaczone są dla firm, które:

– prowadzą sprzedaż z odroczonymi płatnościami,

– mają zapotrzebowanie na elastyczne finansowanie,

– nawiązały stałą współpracę ze swoimi klientami,

– nie mają zdolności kredytowej, a potrzebują płynności finansowej,

– realizują ekspansywną strategię zwiększania obrotów (np. poprzez długie terminy płatności).

Te należności, które firma pozyska od faktora mogą zostać przeznaczone na dalszą działalność gospodarczą i zapewnić szybszy rozwój firmy. Praktyka gospodarcza pokazuje, że obecność trzeciego podmiotu w transakcji – faktora, posiadającego doświadczenie w odbieraniu należności wpływa dyscyplinująco na terminowość wzajemnych rozliczeń. Skorzystanie z usług faktoringu dla firm często okazuje się sposobem na obniżenie kosztów własnych w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczeń należności. Firmy faktoringowe działają w sprawdzonym systemie księgowym, który pozwala obsługiwać dużą ilość faktur.
 

  • JAKIE SĄ ZALETY FAKTORINGU?

– Przedsiębiorca otrzymuje w szybkim czasie środki finansowe i poprawia się płynność finansowa firmy.

– Pieniądze dotąd zamrożone w fakturach z odroczonym terminem płatności są do wykorzystania na bieżące potrzeby firmy.

– Przedsiębiorca, który nie ma wystarczającej zdolności kredytowej i nie jest w stanie wypracować zadawalającej płynności finansowej, oddając swoje należności faktorowi i podwyższając stan swoich środków na rachunku bieżącym, jest w stanie uregulować najpilniejsze zobowiązania – tym samym szybciej spłaca swoich dostawców, co nierzadko powiązane jest z otrzymaniem rabatów, które np. pokryją prowizje faktoringowe.

– Przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora i bezpieczeństwo we współpracy z kontrahentami.

– Problemy związane z rozliczeniami z kontrahentami i ewentualne procedury odszkodowawcze w całości przejmują eksperci z instytucji faktoringowej.

– Mniejsze koszty administrowania należnościami.

– Faktor przejmuje na siebie obowiązki związane z zarządzaniem należnościami faktoranta i przyjmuje zapłatę od odbiorcy, a także: monitoruje go w przypadku opóźnień lub braku zapłaty, wprowadza działania mające na celu odzyskanie należności od odbiorcy.

– Przedsiębiorca zyskuje więcej czasu na rozwój i prowadzenie działalności, ograniczając jednocześnie nakłady finansowe na obsługę należności.
 

  • USŁUGI FAKTORINGOWE – DLACZEGO MY?

Oferta kierowana jest do wszystkich klientów biznesowych bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, także dla start-upów! Poziom finansowania uzależniony jest od wielkości obrotów faktoranta z odbiorcami zgłoszonymi do faktoringu.
 
Wystarczy, że wypełnisz formularz znajdujący się na dole strony, a nasz konsultant skontaktuje się, aby porozmawiać o możliwych rozwiązaniach.