Wniosek kredytowy on-line

krok

/

Dane podstawowe

Wypełnij wniosek podając poprawne dane.
Dzięki temu sprawdzisz, jakie finansowanie możesz otrzymać.

Dalej

Klauzula informacyjna


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Marshal Lion Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. L. Narbutta 30, 02-541 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000762180, REGON 382009309, NIP 7010896243, w rozumieniu „RODO” to jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administrator będzie zbierał i przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym we Wniosku kredytowym online.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO by móc zapewnić najlepszą obsługę w Internecie oraz w zakresie i w celu:
a) realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Wniosek kredytowy online), dalej zwaną „Umową”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) podjęcia i realizacji czynności prawnych na Pana/Pani żądanie, w tym do podjęcia i realizacji zobowiązań umownych, tj. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy pożyczki/kredytu na Pana/Pani żądanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
c) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania poprzez dostosowywanie produktów i usług Administratora do Pana/Pani potrzeb, do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
d) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail oraz na wykorzystywanie podanego adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej i drogą telefoniczną, to jest do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych umożliwiających realizację obowiązków wynikających z prawa polskiego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
f) w celach analitycznych lub statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju Administratora,
g) badania satysfakcji ze świadczenia usług – ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest prowadzenie badań satysfakcji ze świadczonych przez Administratora usług,
h) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanym ze świadczeniem Usług lub z przetwarzaniem danych osobowych – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
4. Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegać będzie na ewentualnym zaproponowaniu Panu/Pani produktu lub usługi najlepiej dopasowanej do Pana/Pani potrzeb, jednak żadna decyzja wiążąca dla Pana/Pani i/lub Administratora nie będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być następujące podmioty:
a) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organy podatkowe i inne uprawnione organy administracji rządowej i samorządowej, a także organy wymiaru sprawiedliwości i innym uprawnione instytucje (np. nadzorowi finansowemu, firmom ubezpieczeniowym w zakresie likwidacji szkód),
b) funkcjonariusze publiczni np.: notariusz, komornik, syndyk, kurator sądowy,
c) upoważnione do ich otrzymania na podstawie odrębnych dokumentów, np. na podstawie umów, takie jak podwykonawcy i zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, takie jak: z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek, w tym również operatorom pocztowym i firmom kurierskim, drukarskie i archiwalne, informatyczne i telekomunikacyjne, księgowe i podatkowe, prawne, brokerskie, z zakresu likwidacji szkód, windykacyjne i ochroniarskie, doradcze, audytorskie i kontrolne.
6. Administrator przekaże Pana/Pani dane osobowe podmiotom wskazanym w ust. 5 powyżej wyłącznie w sytuacji, gdy to będzie niezbędne do realizacji obowiązków i uprawnień Administratora wynikających m. in. z przepisów obowiązującego prawa.
7. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości podjęcia działań przez Administratora na Pana/Pani żądanie.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. w zakresie:
a) wykonania Umowy – do momentu zakończenia obowiązywania Umowy, realizacji wszystkich obowiązków wynikających z Umowy przez obie strony, w tym również do momentu zakończenia postępowania reklamacyjnego lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Pana/Panią,
b) w zakresie realizacji działań zmierzających do zawarcia umowy pożyczki/kredytu na Pana/Pani żądanie – do czasu zakończenia realizacji tych działań, a po tym czasie – w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z tymi działaniami – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń określonego przepisami prawa,
c) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu poprzez dostosowywanie produktów i usług do Pana/Pani potrzeb – do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
d) przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e – mail oraz na wykorzystywanie podanego adresu e – mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej i drogą telefoniczną – do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
e) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
f) analitycznych lub statystycznych – do momentu sporządzenia podsumowania przeprowadzonych badań analitycznych czy statystycznych lub do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
g) badania satysfakcji ze świadczonych usług – do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu,
h) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług na podstawie Umowy albo roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu.
9. Administrator oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym spełniające również wymogi wskazane w RODO.
10. Administrator oświadcza, że nie będzie dzielić się Pana/Pani danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż to opisano w niniejszym paragrafie, chyba że taki obowiązek będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.
11. W związku z tym, że Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, Administrator informuje o ewentualnym zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – EOG) w sytuacji, gdyby serwer poczty elektronicznej znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej.
12. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych poza EOG Administrator zapewni ochronę transgranicznego przetwarzania danych przy zastosowaniu właściwych środków bezpieczeństwa.
13. Administrator zobowiązuje się do: a) zabezpieczenia Pana/Pani danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w art. 32 - 36 RODO,
b) dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
14. Administrator będzie dokumentował wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze mające na celu przeciwdziałanie ewentualnym dalszym naruszeniom.
15. Administrator zobowiązuje się do powiadomienia Pana/Pani o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych mogło spowodować ryzyko naruszenia jego praw i/lub wolności.
16. Po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub po zgłoszeniu przez Pana/Panią sprzeciwu, Administrator zobowiązuje się usunąć lub zwrócić Panu/Pani wszystkie powierzone mu dane osobowe, nie pozostawiając sobie żadnych kopii. Obowiązek ten nie dotyczy kopii dokumentów spraw, w których toczy się postępowanie przed organami ścigania i sądowymi, a także nie będzie miał zastosowania, jeśli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będzie wynikał obowiązek Administratora do dalszego przetwarzania tych danych osobowych.
17. Ma Pan/Pani prawo:
a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
b) żądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
c) do przenoszenia swoich danych,
d) wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
e) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (na podstawie udzielonej zgody), którego dokonano przed jej cofnięciem,
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Dane firmowe

Wystarczy, że wpiszesz NIP swojej firmy, a uzupełnimy formularz za Ciebie dzięki danym z GUS.

Adres korespondencyjny firmy

Wstecz
Dalej

Dane osobowe

Uzupełnij dane, aby sprawdzić wstępną decyzję kredytową

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny

Dochody i zobowiązaniaWstecz
Złóż wniosek

Weryfikacja wniosku

Trwa weryfikacja Twojego wniosku

Przetwarzanie danych...

Gratulacje!

Twój wniosek został wstępnie zaakceptowany

Wstępna akceptacja Wniosku kredytowego online to wstępna ocena finansowa podmiotu wnioskującego o pożyczkę lub kredyt za pośrednictwem Platformy finansowej wraz z kalkulacją oferty dokonaną w oparciu o dane przedstawione przez ten podmiot za pośrednictwem Platformy. Wstępna ocena finansowa może ulec zmianie w trakcie trwania procesu weryfikacji wniosku o pożyczkę lub kredyt, albowiem udzielenie i wysokość pożyczki lub kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz oceny wiarygodności kredytowej.

Wstępna ocena finansowa może ulec zmianie w trakcie trwania procesu weryfikacji wniosku o pożyczkę lub kredyt, albowiem udzielenie i wysokość pożyczki lub kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz oceny wiarygodności kredytowej osoby wnioskującej.